نیازمند یک همخونه اهل مطالعه (کد آگهی : 14247)

15 بازدید
انتشار - 1395/9/8
توضیحات آگهی

من یک پسر 19 ساله ام و دنبال یک یا دو هم خونه اهل مطالعه و مومن میگردم یه خونه هم دروازه تهران اجاره کردم