خونه ندارم و همخونه بشم (کد آگهی : 14500)

20 بازدید
انتشار - 1395/9/23
توضیحات آگهی

محل کارم سمت کرج نیروگاه فردیس
اطراف فردیس و نور دنبال خونه هستم