خونه ندارم دنبال همخونه هستم دانشجوی دکترا هستم فقط به مدت یک یا دوشب (کد آگهی : 13847)

9 بازدید
انتشار - 1395/8/16
توضیحات آگهی

دانشجوی دکترا هستم دنبال یه همخونه که خونه داشته باشد به مدت یک شب یا دوشب در هفته اگه کسی هست با شماره داده شده