هم‌خونه سرافرازان (کد آگهی : 14853)

73 بازدید
انتشار - 1395/12/14
توضیحات آگهی

یک خانه واقع در انتهای سرافرازان، ۴۵ متری، دو نفر هم‌خونه داره با وسایل، دنبال نفر سوم می‌گردیم.